Lokalny Ortodonta
Ortodoncja – porady i leczenie

Ortodonta a stomatolog

Posted in Uncategorized  by admin
September 19th, 2019

Zdrowy, pikny umiech, dziecko z aparatem ortodontycznym .Dziewczynka z kolorowym aparatem ortodontycznym

Czym różni się ortodonta od stomatologa? Można powiedzieć, że ten pierwszy to dentysta do

zadań specjalnych. Ortodonta jest człowiekiem, którego z zawodowego punktu widzenia

interesują głównie wady zgryzu. Nie zajmuje się on kwestiami takimi jak dziury w zębach, leczenie

kanałowe itd. – on problemy związane z tym, co dzieje się w obrębie jamy ustnej, traktuje raczej

holistycznie. Ortodoncja jest jedną ze specjalizacji stomatologicznych, w przypadku której

pacjenci to najczęściej dzieci. Read the rest of this entry »

Comments Off

Ortodonta – jak wybrać?

Posted in Uncategorized  by admin
September 19th, 2019

Hands Holding Retainer For Teeth And Tooth Tray

Ortodonta to po prostu lekarz stomatolog, który wyspecjalizował się w jednej, dość wąskiej

dziedzinie – chodzi o wady zgryzu i wady szczękowo-twarzowe. Kontakt z tym specjalistą

najczęściej trwa przez całe lata, ponieważ wspomnianych defektów zwyczajnie nie da się usunąć

lekko, łatwo i przyjemnie. Ortodonta przywraca u pacjentów prawidłowe ustawienie zębów,

koryguje wady zgryzu i dąży do osiągnięcia właściwych proporcji, jakie powinny występować

pomiędzy dolnym a środkowym odcinkiem twarzy. W związku z ostatnim spośród wymienionych

zadań dziedzina, w której specjalizuje się ortodonta, coraz częściej nazywana jest ortopedią

szczękową. Do wspomnianego specjalisty można udać się również wtedy, gdy pojawia się

problem ze wstawieniem implantu, ponieważ brakuje dla niego miejsca. Read the rest of this entry »

Comments Off

Do kazdej probówki wlewa sie

Posted in Uncategorized  by admin
September 19th, 2019

Do każdej probówki wlewa się po 2 mI bezwodnika kwasu octowego i po 2 krople czystego kwasu siarkowego, używając jednej i tej samej pipety do wszystkich probówek. Po zatkaniu probówek korkami skłóca się je lekko i umieszcza w kolorymetrze w ciemnym miejscu na lh godziny, po czym porównywa się barwę płynów w probówkach. Znalazłszy probów- kę o barwie płynu najbardziej zbliżonej do barwy w probówce z materia- łem badanym umieszcza się obydwie probówki na arkuszu białego papieru i dodaje do probówki z silniejszym zabarwieniem odczynnika o składzie: 50 mI chloroformu, 20 ml. bezwodnika kwasu octowego i 20 kropli czy- stego kwasu siarkowego, Dla przekonania się czy barwa płynów w obu probówkach jest teraz jednakowa, odlewa się po skłóceniu z probówki, do której dodano odczynnik, tyle mI cieczy, ile dodano odczynnika, wsta- wia obydwie probówki do kolorymetru i porównuje zabarwienie, patrząc z góry na dół przez warstwę cieczy na szkło mleczne lub z dołu na odbicie w szkle lustrzanym. W ten sposób poziom płynów w obu probówkach, scv porównywa się ich barwę, jest zawsze jednakowy. Read the rest of this entry »

Comments Off

Wykonanie: Etap 1: Do kolbki

Posted in Uncategorized  by admin
September 19th, 2019

Wykonanie: Etap 1: Do kolbki pojemności 100 ml z chłodnicą zwrotną wlewa się 2-4 ml badanego materiału i 20-30 ml 8ro roztworu ługu sodowego w 60ro alkoholu. Umieściwszy kolbkę we wrzącej łaźni wodnej zmydla się jej zawartość przez 2 godziny. Następnie po zlaniu zawartości kolbki do lejka rozdzielczego dodaje się po jej ostygnięciu do 40-50oC 50 ml eteru etylowego i silnie skłóca w ciągu jednej minuty (do 20 razy). War- stwę eterową sączy się przez odtłuszczony sączek Schleicher-Schlilla. Pozostałość ogrzewa się do 40-50 st. Read the rest of this entry »

Comments Off

Prad galwaniczny

Posted in Uncategorized  by admin
September 18th, 2019

Również prądem galwanicznym możemy wywołać odczyny błędnikowe. Prąd galwaniczny działa na pierwszy neuron nerwu przedsionkowego, więc odczyn galwaniczny wywołać można nieraz i wtedy gdy nie ma warunków do działania bodźców limfokinetycznych. W różnicowaniu klinicznym korzystamy niekiedy z tej właściwości bodźca galwanicznego. Jeśli przy jednym z uszu (na wyrostku sutkowym lub przed skrawkiem) przyłożymy katodę, a anodę w miejscu obojętnym, np. na piersiach, i włączamy prąd o natężeniu kilku miliamperów (5 do 10), wtedy wystąpi drobny oczopląs poziomo-obrotowy w stronę katody; zauważymy również skłon głowy i tułowia w kierunku wolnej fazy oczopląsu. Read the rest of this entry »

Comments Off

bodziec cieplny i obrotowy

Posted in Uncategorized  by admin
September 18th, 2019

O tym, że bodziec cieplny i obrotowy nie działają identycznie na błędnik (mimo że oba są bodźcami limfokinetycznymi) mamy dowód chociażby w tym, że jeśli w próbie cieplnej występuje wyraźny skłon tułowia w stronę wolnej fazy oczopląsu, to po próbie obrotowej zwrot głowy i tułowia nie występuje u osobnika zdrowego. Próbę zbaczania kończyn górnych – tak zwaną próbę mijania – wykonujemy zwykle w ten sposób, że siedzimy naprzeciw osoby badanej, wystawiamy palce wskazujące naszych rąk i polecamy badanemu, by wyciągnął obie ręce prosto przed siebie i ustawił swoje palce wskazujące przed naszymi. Następnie badany opuszcza wyprostowane stale ręce i znów podnosi je wolnym ruchem, przed nasze wskazujące palce. Po kilku takich ruchach polecamy badanemu zamknąć oczy i wykonywać dalej ślepo opisane ruchy. Człowiek zdrowy wykona te zadania zupełnie sprawnie. Read the rest of this entry »

Comments Off

napiecia w umiesnieniu tulowia

Posted in Uncategorized  by admin
September 18th, 2019

Jeśli próbę cieplną wykonamy w ten sposób, że osoba badana będzie miała oczy zamknięte, ręce wyciągnięte prosto przed siebie, a plecy nie podparte, wtedy obok oczopląsu wystąpi wyraźne nachylenie głowy i tułowia w stronę wolnej fazy oczopląsu; jest to tak zwany skłon głowy i tułowia. Również obie wyciągnięte kończyny górne przesuną się bardzo wydatnie w kierunku wolnej fazy oczopląsu. Przesunięcie kończyn nastąpi i wówczas, gdy podeprzemy plecy chorego i nie dopuścimy do pochylenia tułowia. Odczyny te świadczą o zmianach napięcia w umięśnieniu tułowia i kończyn pod wpływem bodźców przedsionkowych. Wszystkie te odczyny podobnie jak oczopląs stanowią prawidłowy odczyn zdrowego narządu przedsionkowego. Read the rest of this entry »

Comments Off

bodzce wywoluja limfokineze

Posted in Uncategorized  by admin
September 18th, 2019

Mechanizm działania bodźca cieplnego i obrotowego jest pod tym względem podobny; oba bodźce wywołują limfokinezę. W szczegółach różni się limfokineza wywołana obrotami lub bodźcem cieplnym; zarówno czas trwania, jak żywość przepływu w różnych częściach błędnika będą w obu przypadkach przedstawiać się inaczej. Na to, że przy bodźcu cieplnym chodzi o limfokinezę, podał Baran) taki dowód: przepłukując kolejno to samo ucho wodą o tej samej temperaturze raz w pozycji z głową odchyloną ku tyłowi, a drugi raz z głową nachyloną do przodu, uzyskał on w obu próbach oczopląs skierowany przeciwnie. Można też w ciągu trwania tego samego odczynu zmienić pozycję głowy, np. pochylenie do przodu zamienić na odgięcie do tyłu i w ten sposób spowodować odwrócenie się kierunku drżenia. Read the rest of this entry »

Comments Off

PRÓBA SUBSTANCJI SKROBIOWATEJ WEDLE PAUNZA

Posted in Uncategorized  by admin
September 18th, 2019

PRÓBA SUBSTANCJI SKROBIOWATEJ WEDLE PAUNZA Wykonanie: W przeddzień badania sporządza się O,Gro roztwór czystej czerwieni kongo (“kongorot” firmy Griiblera w Lipsku) w świeżo przekroplonej wodzie jałowej. Otrzymany roztwór gotuje się 10 minut i po przesączeniu w warunkach jałowych wlewa do jałowych fiolek i zalutowuje. Roztwór musi być przejrzysty. Przed samym wprowadzeniem barwnika do krwi badany oddaje mocz. Pobrawszy z żyły do probówki (A) służącej do kontroli 3-4 ml krwi, wprowadzamy powoli dożylnie barwnik w ilości 2 ml 0,6% roztworu na każde 10 kilo wagi ciała. Read the rest of this entry »

Comments Off

Krzywa progowa

Posted in Uncategorized  by admin
September 17th, 2019

Krzywa progowa (najniższa) i krzywe równej słyszalności wg Fletchera. Przy dodatkowej podniecie ucha, już pobudzanego podnietą o pewnym natężenie, głośność (odczucie subiektywne) przyrasta proporcjonalnie do logarytmu stosunku obu podniet. Logarytm dziesiętny stosunku energii najsilniejszej podniety (granica bólu) do podniety progowej w zakresie największej rozpiętości pola słuchowego wynosi 13. Te jednostki logarytmiczne nazwano belami, a ich części dziesiętne decybelami (db). Decybele bliższe są ilościowo przyrostom głośności aniżeli bele, a w zakresie niektórych częstości na poziomie pewnych natężeń są najmniejszymi odczuwalnymi przyrostami natężenia. Read the rest of this entry »

Comments Off

« Previous Entries