Lokalny Ortodonta
Ortodoncja – porady i leczenie

Autologiczny przeszczep jako konsolidacja agresywnego chłoniaka nieziarniczego AD 4

Posted in Uncategorized  by admin
September 13th, 2018

Wszyscy pacjenci w wieku 60 lat lub starsi otrzymali schemat oparty na karminie; wszyscy pacjenci w wieku poniżej 60 lat w danej instytucji zostali poddani radioterapii całego ciała lub otrzymali schemat oparty na karminie, zgodnie z preferencjami instytucjonalnymi. Transplantacja nastąpiła w dniu 0; decyzje o opiece pomocniczej podejmowali badacze strony. Po zakończeniu badania badano ocenę choroby składającą się z badań fizycznych przeprowadzanych co najmniej raz na kwartał i przeprowadzanych kwartalnie komputerowych tomografii komputerowej, przez okres 2 lat, zaczynając od dnia 60. Nie dopuszczono dodatkowej terapii (w tym dodatkowej radioterapii), chyba że to było dla potwierdzonej biopsją resztkowej albo postępującej choroby. Odpowiedzi na leczenie zostały udokumentowane w sposób wcześniej zgłoszony.18
Analiza statystyczna
Celem badania było porównanie przeżycia wolnego od progresji i całkowitego przeżycia, w ramach zmodyfikowanego projektu zamiaru leczenia, spośród wszystkich kwalifikujących się pacjentów, którzy zostali losowo przydzieleni do grupy leczonej. Wielkość próby wybrano przy założeniu 2-letniego całkowitego przeżycia wynoszącego 60% w grupie kontrolnej; współczynnik ryzyka równy 1,5 odpowiadał 2-letniemu wskaźnikowi przeżywalności 71% w grupie transplantacyjnej. Wyliczyliśmy, że próba 270 kwalifikujących się pacjentów losowo przydzielonych do grupy leczonej w okresie 5 lat, z 2-letnią dodatkową obserwacją, byłaby wymagana do mocy 0,82 w celu wykrycia współczynnika ryzyka 1,5 (grupa kontrolna vs grupa transplantacyjna), z zastosowaniem testu log-rank i jednostronnego poziomu alfa 0,05, przy założeniu wykładniczych rozkładów przeżycia. Założono, że 25% pacjentów nie osiągnie fazy randomizacji w wyniku braku kwalifikowalności, decyzja pacjenta nie przejdzie do etapu randomizacji badania lub wczesnego postępu choroby; w związku z tym oszacowano, że 360 pacjentów musiałoby zostać zarejestrowanych, aby 270 kwalifikujących się pacjentów mogło zostać przydzielonych do grupy terapeutycznej. Przy założeniu 2-letniego przeżycia bez progresji 55% w grupie kontrolnej, współczynnik ryzyka równy 1,5 odpowiadał 2-letniej przeżywalności bez progresji 67% w grupie transplantacyjnej. Wszystkie wartości P opierają się na testach dwustronnych, o ile nie zaznaczono inaczej.
Wyniki
Charakterystyka pacjentów
Rysunek 1. Rysunek 1. Rejestracja pacjentów i losowanie. IPI oznacza Międzynarodowy Wskaźnik Prognostyczny i R-CHOP rytuksymab plus cyklofosfamid, doksorubicynę, winkrystynę i prednizon.
W sumie zarejestrowano 397 pacjentów (ryc. 1). Spośród 370 osób, które kwalifikowały się do włączenia, 117 nie przeszło do etapu randomizacji, w większości przypadków z powodu wczesnego postępu choroby (66 pacjentów, 56%) lub decyzji pacjenta o odrzuceniu randomizacji (23 pacjentów, 20%)
[hasła pokrewne: psychoterapia zielona góra, skierowania nfz i kolejka, nzoz gliwice ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: nzoz gliwice psychoterapia zielona góra skierowania nfz i kolejka