Lokalny Ortodonta
Ortodoncja – porady i leczenie

Fibrynoliza lub pierwotna PCI w zawale mięśnia sercowego z uniesieniem odcinka ST AD 4

Posted in Uncategorized  by admin
September 10th, 2018

Model imputacji oparto na wyjściowej charakterystyce wraz z wszystkimi pojedynczymi punktami końcowymi skuteczności i bezpieczeństwa. Wszystkie analizy zostały przeprowadzone na zasadzie zamiaru leczenia za pomocą oprogramowania SAS, wersji 9.2 lub R (funkcja aregImpute w pakiecie Hmisc). Wartości 10 P są dostarczane wyłącznie w celach opisowych. Wyniki
Pacjenci
Tabela 1. Tabela 1. Charakterystyka pacjentów w punkcie wyjściowym i kluczowe przedziały czasowe. Od 19 marca 2008 r. Do 26 lipca 2012 r. Zarejestrowaliśmy 1915 pacjentów w 99 ośrodkach w 15 krajach (ryc. S1 w dodatku uzupełniającym). Łącznie 1892 pacjentów poddano randomizacji i uzyskano pisemną świadomą zgodę. W grupie fibrynolizy utracono 4 pacjentów w celu obserwacji, a pacjent wycofał zgodę. W pierwotnej grupie PCI 2 pacjentów zostało utraconych w celu obserwacji. Większość pacjentów (81%) przeszła randomizację w ustawieniu ambulansu. Wyjściowa charakterystyka była podobna, z tym wyjątkiem, że wcześniejsza zastoinowa niewydolność serca występowała częściej u pacjentów w pierwotnej grupie PCI (Tabela 1).
Mediana czasu opóźnienia od wystąpienia objawów do pierwszego kontaktu medycznego i randomizacji była podobna w obu badanych grupach. Mediana czasu między wystąpieniem objawów a rozpoczęciem leczenia reperfuzyjnego (bolus tenekteplaza lub wstawka z osłonki tętnicy) wynosiła odpowiednio 100 minut i 178 minut (p <0,001). Zgodnie z oczekiwaniami, średni czas od randomizacji do angiografii był dłuższy w grupie fibrynolizy niż w pierwotnej grupie PCI, z opóźnieniem wynoszącym 2,2 godziny u 36% pacjentów wymagających interwencji ratunkowej lub pilnej oraz 17 godzin u pozostałych 64% pacjentów. pacjenci.
Pierwotne punkty końcowe
Rysunek 1. Rysunek 1. Krzywe Kaplana-Meiera dla Pierwotnego Punktu Końcowego. Pierwszorzędowym punktem końcowym był zgon z dowolnej przyczyny, wstrząsu, zastoinowej niewydolności serca lub ponownego zawału w ciągu 30 dni (P = 0,21 według testu log-rank ). PCI oznacza przezskórną interwencję wieńcową. Wstawka pokazuje te same dane na powiększonej osi y.
Rycina 2. Rycina 2. Analiza podgrup. Przedstawiono wskaźniki pierwotnego punktu końcowego u pacjentów poddawanych wczesnej fibrynolizie lub pierwotnej PCI. Wielkość każdego kwadratu jest proporcjonalna do liczby pacjentów w porównaniu. Strzałki wskazują, że górna granica przedziału ufności 95% jest większa niż 2,0. Ogólna częstość pierwotnego punktu końcowego jest przewidziana dla pacjentów w wieku 75 lat lub starszych, chociaż protokół badania został zmieniony w celu zmniejszenia dawki tenekteplazy o 50% z powodu nadmiaru krwotok śródczaszkowego w tej grupie wiekowej. Przed zmianą wśród pacjentów w tej grupie wiekowej wskaźnik pierwotnego punktu końcowego wynosił 29,7% w grupie fibrynolizy i 31,3% w pierwotnej grupie PCI; po zmianie stawki wyniosły odpowiednio 25,8% i 28,4%
[patrz też: przychodnia portowa rejestracja, przychodnia portowa rejestracja Warszawa, skierowania nfz i kolejka ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: przychodnia portowa rejestracja skierowania nfz i kolejka wykaz leków dla seniorów